Jakie będą odsetki od lokaty która założymy w danym banku ciekawi każdego. Jest to podstawowe pojęcie o którym powinniśmy wiedzieć.  Pojęcie odsetki ma kilka znaczeń w obrocie gospodarczym. Odsetki kapitałowe można rozumieć jako koszt pozyskania kapitału niezbędnego do finansowania określonych inwestycji lub też jako przychód wynikający z udostępnienia kapitału osobom fizycznym lub prawnym, np. w formie kredytów lub pożyczek. Na wysokość odsetek kapitałowych od lokaty wpływ mają trzy czynniki: wysokość stopy procentowej wielkość kapitału lokaty oraz czas, na jaki został on udostępniony, czyli okres lokaty. Wyróżnia się trzy sposoby obliczania odsetek kapitałowych z lokaty bankowej: proste – obliczane od kapitału lokaty z chwilą upływu okresu, na jaki została założona lokata, bądź udzielony kredyt i pobierane po ich naliczeniu składane po upływie terminu lokaty bankowej określonego umową odsetki doliczane są do kapitału (kapitalizacja odsetek), a w następnym okresie rozliczeniowym odsetki są obliczane od powiększonej naliczane w sposób ciągły – np. przy wycenie pochodnych instrumentów finansowych jak opcje, kontrakty futures, skonto – odsetki są potrącane z góry za cały okres obliczeniowy.