Często oglądając telewizję, czy czytając gazety napotykamy reklamy banków, które oferują nam pożyczki, lub kredyty. Często ratujemy nasze finanse taką formą wsparcia. Czym się różni kredyt od pożyczki? Oba te pojęcia często są brane za synonimy, co jest błędem. Pożyczka i kredyt to dwa, odmienne typy umów. Zasadniczą różnicą jest fakt, że kredyt może być udzielony tylko i wyłącznie przez bank, a umowę pożyczki mogą zawrzeć dowolne podmioty. Umowa kredytu, w której bank zobowiązuje się przekazać środki pieniężne na określony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać środki zgodnie z celem, określonym w umowie, i spłacić kredyt w umówionym terminie, jest zawierana w formie pisemnej. Tego wymogu nie ma w przypadku umów pożyczki, choć dla celów dowodowych, wskazane jest sporządzenie takiej umowy w formie pisemnej. Udzielanie kredytu należy do czynności bankowych sensu stricto i regulowane jest przez ustawę o prawie bankowym, a umowa pożyczki jest typem umowy, uregulowanej w kodeksie cywilnym.