Amerykańskie banki (za pośrednictwem swoich spółek) mogą również być właścicielami kontrolnych pakietów akcji w bankach zagranicznych oraz zagranicznych spółkach oferujących usługi finansowe, takich jak np. instytucje kredytu ratalnego. Międzynarodowa działalność banków będących członkami Systemu Rezerwy Federalnej, bankowych spółek holdingowych oraz korporacji Edge’a (która obejmuje niemal całość bankowości międzynarodowej prowadzonej przez banki Stanów Zjednoczonych) jest poddana postanowieniom reguły K, wydanej przez Zarząd Rezerwy Federalnej. Podobnie jak w przypadku bankowych spółek holdingowych, działalność ta musi być ?ściśle związana z bankowością”. W końcu 1981 r. Rezerwa Federalna wyraziła zgodę na tworzenie międzynarodowych agencji bankowych (IBF, International Banking Facilities), znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych i mogących przyjmować wkłady od osób zagranicznych, wyłączone jednak spod rezerw obowiązkowych lub pułapów oprocentowania. IBF mogą również udzielać kredyty dla osób zagranicznych, jednak nie dla osób krajowych. Zachętą do wprowadzania IBF na obszarze wielu stanów było zwalnianie ich od opodatkowania lokalnego i stanowego. W skrócie, IBF są traktowane jak zagraniczne oddziały banków amerykańskich i wyłączane spod krajowych regulacji prawnych i podatkowych. Celem zakładania IBF było nakłanianie banków amerykańskich i zagranicznych do rozszerzenia działalności bankowej prowadzonej na obszarze Stanów Zjednoczonych.